Brand : Takamitechnos
MOZ 620 Series (Casting)
Takamitechnos SEAWALK