Brand : Hayabusa
Jack Eye Finder 7g.
Jack Eye Finder 12g.
เบ็ดจิ๊ก EX408
เบ็ดจิ๊ก EX407
เบ็ดจิ๊ก EX406
เบ็ดจิ๊ก FS464
เบ็ดจิ๊ก FS465
เบ็ดจิ๊ก FS466
สายผูกเบ็ดจิ๊ก FS458